Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinius sklypuose Knypavos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:317) ir Knypavos g. 6 (kadastro Nr. 0101/0167:320) )

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ČEKONIŠKIŲ, GELEŽIŲ IR VARNĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 6-1 IR 6-2 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. liepos   26 d.   Nr. A30-1587/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 1-259 „Dėl teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Čekoniškių, Geležių ir Varnės gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054556) sprendinius sklypuose Nr. 6-1 (Knypavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0167:317) ir Nr. 6-2 (Knypavos g. 6, kadastro Nr. 0101/0167:320) keičiant nustatytą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, juos padalijant ir atidalytuose sklypuose nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendinius.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

           programa+Knypavos6-8

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut