Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054612) sprendinius sklype Dailidžių g. 14

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP DAILIDŽIŲ G. 8 IR DAILIDŽIŲ G. 22 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE DAILIDŽIŲ G. 14

 

2019 m. gruodžio  3  d.   Nr. A30- 2507/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 642V „Dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 1464V dalinio pakeitimo ir teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Dailidžių g. 8 ir Dailidžių g. 22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054612) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklype Dailidžių g. 14 (kadastro Nr. 0101/0044:164) nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Dailidziu schema
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

DP+koregavimo+programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut