Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00076497) sprendinius sklypuose K. Jakubėno g. 18 ir Bičių g. 21

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI  TERITORIJOS TARP G. ŽEMKALNIO IR K. JAKUBĖNO GATVIŲ, NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE K. JAKUBĖNO G. 18 IR BIČIŲ G. 21

 

2019 m. rugsėjo  30 d.   Nr. A30-1922/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 patvirtinto teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00076497) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype K. Jakubėno g. 18 (kadastroNr. 0101/0049:307) keičiant (nustatant) žemės sklypo ribas ir plotus, prijungiant sklypą Bičių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0049:947) ir nustatant planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                                          biciu 21 Jokubeno g schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00076497) sprendinių koregavimas sklype K. Jakubėno g. 18 ir Bičių g. 21.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,15 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0049:307 ir Nr. 0101/0049:947), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 patvirtinto teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00076497) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype K. Jakubėno g. 18 (kadastro Nr. 0101/0049:307) keičiant (nustatant) žemės sklypo ribas ir plotus, prijungiant sklypą Bičių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0049:947) ir nustatant planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                 Mindaugas Pakalni

Rengė: vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)