Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius sklype Eitminų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0170:0127)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 5A, PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO UKMERGĖS G. 336 (KADASTRO NR. 0101/0170:89) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS SKLYPE EITMINŲ G. 23 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. balandžio  20 d.   Nr. A30-1288/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypo Nr. 5a, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 30-1727 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:0089) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu  žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:89) formavimo ir pertvarkymo projektu (registro Nr. T00076865), sprendinius sklype Eitminų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0170:0127) inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į tris, dviem sklypams nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, viename jų patikslinant komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, numatyti prekybos paskirties pastato – degalinių operatorinės su prekybos sale statybą, trečiam sklypui nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Eitminų g. 23, (kadastro Nr. 0101/0170:0127) Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,8615 ha.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

 1. Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
 2. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 3. Planavimo uždaviniai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypo Nr. 5a, pertvarkyto 2015 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1727 „Dėl žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:0089) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ukmergės g. 336 (kadastro Nr. 0101/0170:89) formavimo ir pertvarkymo projektu (registro Nr. T00076865), sprendinius sklype Eitminų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0170:0127) inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į tris, dviems sklypams nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, viename jų patikslinant komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, numatyti prekybos paskirties pastato – degalinių operatorinės su prekybos sale statybą, trečiam sklypui nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės naudojimo būdą, sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo komunikacijas.

 1. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; įvertinti 2020-06-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1213/20 „Dėl pritarimo Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijai“ patvirtintos Perkūnkiemio kvartalo raidos galimybių studijos sprendinius.
 2. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai;
 3. Tyrimai ir galimybių studijos: Atlikti triukšmo sklaidos vertinimą nuo planuojamos ūkinės veiklos, įvertinant esamus aplinkos triukšmo rodiklius (vakarinę greito eismo gatvę). Nustačius viršnorminius triukšmo rodiklius, numatyti kompensacines priemones“.
 4. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 5. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 6. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 7. Koncepcijos rengimas: nereikalingas.
 8. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 9. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.
 10. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 11. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.

 

 

 1. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suderinta:

Vyriausias miesto architektas,

Skyriaus vedėjas                                                                                                                         Mindaugas Pakalnis