Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054553, buvęs Nr. 2713) sprendinius apie A1,36 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP KROKUVOS, KERNAVĖS, LVOVO GATVIŲ IR KELIO TIES LVOVO G. 79 (APIE 1,36 HA TERITORIJA T-1) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. gegužės     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo
Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u,  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881), koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1-83 „Dėl teritorijos tarp Krokuvos, Kernavės, Lvovo gatvių ir kelio ties Lvovo g. 79 (apie 1,36 ha teritorija T-1) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054553, buvęs Nr. 2713) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Nr. 1 dalių 1b ir 1c žemės naudojimo būdus iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), patikslinti skirtingų aukščių reglamentų ribas, nustatyti papildomus servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) žemės naudojimo būdų.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

NT+Panorama+programa+pasirašyta

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut