Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Lentupio 19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP LENTUPIŲ IR M. K. OGINSKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LENTUPIO G. 19 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. lapkričio   26  d.   Nr. A30-3108/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 336 „Dėl teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Lentupio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0024:100) inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalyti sklypą į sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

PROGRAMA++LENTUPIO

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut