Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Lentupio g. 19A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP LENTUPIŲ IR M. K. OGINSKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LENTUPIO G. 19A (KADASTRO NR. 0101/0024:132) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. kovo  4 d.   Nr. A30-819/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 336 „Dėl teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Lentupio g. 19A (kadastro Nr. 0101/0024:132) inicijavimo pagrindu: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo pakoreguoti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

LENTUPIO+19A+PROGRAMA

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut