Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Lvovo, Linkmenų, Krokuvos gatvių ir pravažiavimo kelio ties Lvovo g. 79 detaliojo plano sprendinius sklype Lvovo g. 79

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP LVOVO, LINKMENŲ, KROKUVOS GATVIŲ IR PRAVAŽIAVIMO KELIO TIES LVOVO G. 79 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 (LVOVO G. 79) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. sausio  6 d.   Nr. A30-12/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-1559 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Linkmenų, Krokuvos gatvių ir pravažiavimo kelio ties Lvovo g. 79 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056046, buvęs Nr. 1889) sklypo Nr. 2 (Lvovo g. 79, kadastro Nr. 0101/0032:992) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).                                                                                                            programa+pasirašyta

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut