Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklypuose Raitininkų g. 7, 9, 11, Sporto g. 14C ir Šeimyniškių g. (kadastro Nr. 0101/0033:10)

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠEIMYNIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ RAITININKŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0033:37), SPORTO G. 14C (KADASTRO NR. 0101/0033:78), RAITININKŲ G. 7 (KADASTRO NR. 0101/0033:60), RAITININKŲ G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0033:38) IR SKLYPO ŠEIMYNIŠKIŲ GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0033:10) SRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. spalio  2 d.   Nr. A30-1962/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055386, buvęs Nr. 839) sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10) sprendinius inicijavimo pagrindu: koreguoti sklypų ribas sujungiant sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, užstatymo aukštį, tankį, intensyvumą bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). programa+pasirašyta

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut