Priimtas sprendimas koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Kernavės g. 16A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŽALGIRIO, KERNAVĖS IR DAUGĖLIŠKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (KERNAVĖS G. 16A) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. lapkričio  13   d.   Nr. A30-2939/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu         Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059561, buvęs Nr. 2516) sklypo Nr. 6 (Kernavės g. 16A, kadastro Nr. 0101/0032:834) sprendinius inicijavimo pagrindu: pakeisti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).
   

  Kernavės+16A

   

  Administracijos direktoriaus pavaduotoja

   

   

   

  Danuta Narbut