Priimtas sprendimas koreguoti Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliojo plano sprendinius sklype Ukmergės g. 212A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP UKMERGĖS IR ŠEŠKINĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO PROJEKTO SPRENDINIUS SKLYPE UKMERGĖS G. 212A TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. balandžio   28  d.   Nr. A30-1048/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 1257V „Dėl teritorijos tarp Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto tvirtinimo“ patvirtinto Ukmergės ir Šeškinės gatvių detaliojo plano projekto Šeškinės detaliajam planui papildyti (registro Nr. T00055961) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: pakeisti sklypo Ukmergės g. 212A (kadastro Nr. 0101/0020:200) inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų naudojimo reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Ukmerges+g.+121A programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut