Priimtas sprendimas koreguoti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklype Ungurių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0068:1053)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 26 (KADASTRO NR. 0101/0068:1053) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE

 

2020 m. birželio  22   d.   Nr. 30-1441/20

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir 49 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.1.2, 318.4.5.1.3 ir 319.1 papunkčiais ir atsižvelgdamas į Vilniaus miesto savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 10 d. pasitarimo miesto plėtros, transporto ir ūkio klausimais 2019 m. gruodžio 17 d. protokolo Nr. 28-443/19(1.2.13E-T1) 4 punktą:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sklypo Nr. 26 ir gretimos teritorijos (schema pridedama) Plan.terit. schema sprendinius: padalinti sklypą Nr. 26 (Ungurių g. 2, kadastro Nr. 0101/0068:1053) į du sklypus, kurių viename pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą, kitame pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir prie jo prijungti įsiterpusios valstybinės žemės sklypą nustatant jame vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, visuose sklypuose nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). Plan.terit. schema
  3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. A30-1055/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0068:1053)“.

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis