Priimtas sprendimas koreguoti žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinius, sklype Visalaukio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:788)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO BUVUSIAME KRYŽIOKŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 VISALAUKIO G. 2

(KADASTRO NR. 0101/0131:788) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. balandžio 15  d.   Nr. A30-1330/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00071383), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1755 ,,Dėl žemės sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Visalaukio g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:788) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), numatant paslaugų paskirties pastato – degalinės statybą, sklypo dalyje, patenkančioje į intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų fukcinę zoną, nustatyti naudojimo būdą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).Korektūra+Visalaukio+g.+2+programa

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut