Priimtas sprendimas koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano sprendinius sklypuose Vaičaičio g. 27, Vaičaičio g. 29, prijungiant sklypą Vaičaičio g. 35

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0008:1066) VISORIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1/1 P. VAIČAIČIO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0008:1263) IR SKLYPO NR. 1/2 P. VAIČAIČIO G. 29(KADASTRO NR. 0101/0008:1262) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

 

2020 m. sausio  20 d.   Nr. A30-106/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano (registro Nr. T00061422), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1808 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0008:1066) Visorių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1/1 P. Vaičaičio g. 27 (kadastro Nr. 0101/0008:1263) ir sklypo Nr. 1/2 P. Vaičaičio g. 29 (kadastro Nr. 0101/0008:1262) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: prijungti žemės sklypą P. Vaičaičio g. 35 (kadastro Nr. 0101/0008:1363), padalyti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo nustatyti sodybinį ir vienbutį blokuotą užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).                                                                                                                                                                    programa+P.+Vaičaičio
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut