Priimtas sprendimas koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Pasakų g. 3

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO PRIE NUGALĖTOJŲ G. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 10 PASAKŲ G. 3 INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. sausio 26 d.   Nr.   A30-250/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 982V „Dėl žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą į du sklypus, pakeisti žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės naudojimo reglamentus.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

PASAKŲ+3+PROGRAMA

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut