Priimtas sprendimas koreguoti žemės sklypo Tarandėje (sklypo kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO TARANDĖJE (KADASTRO NR. 4103/0600:62) NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0171:1831) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m. birželio  28 d.   Nr. A30-1336/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19.„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 500V „Dėl žemės sklypo Tarandėje (sklypo kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056259) sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, sudalinti sklypą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0171:1831), Pašilaičių seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,4500 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
 5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 6. Planavimo uždaviniai: Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 500V „Dėl žemės sklypo Tarandėje (sklypo kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056259) sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, sudalinant sklypą ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt).
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta:Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas)                                                               Mindaugas Pakalnis

 

Rengė  Miesto plėtros departamento

detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė, 2112752