Priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype Miglos g. 13 (kadastro Nr. 0101/0029:214)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽVĖRYNO GYVENAMOJO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE MIGLOS G. 13

 

2019 m. lapkričio   8  d.   Nr.   A30-2256/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimą, keičiant sklypo Miglos g. 13 (kadastro Nr. 0101/0029:214) gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybų pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatant galimą užstatymo tankumą, intensyvumą, statinio aukštį bei kitą planuojamam užstatymui sklype reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). miesto+plano+ištrauka–priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

planavimo+darbų+programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut