Priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype Kęstučio g.33

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE KĘSTUČIO G. 33 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. birželio  29  d.   Nr. A30-1789/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir  28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1,  318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 punktu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
    Nr. 82V ,,Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo Kęstučio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0039:731) užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Kestucio+33+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut