Priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype Latvių g. 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LATVIŲ G. 9 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. balandžio  28  d.   Nr. A30-1049/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypo Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404) žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos (G2), užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Latviu+g. 9++programa

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut