Priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinius sklypuose Saltoniškių g. 9 ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių ir 9A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO IR SALTONIŠKIŲ G. 9 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE SALTONIŠKIŲ G. 9 IR 9A IR TERITORIJOJE PRIE SALTONIŠKIŲ IR T. NARBUTO GATVIŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

 

2020 m. rugpjūčio   25  d.   Nr.   30-2010/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir Vilniaus miesto valdybos 1998 m. kovo 12 d. sprendimu Nr. 431V „Dėl AB „Vilniaus pienas“ teritorijos Saltoniškių g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Saltoniškių g. 9 detaliojo plano (registro Nr. T00054474) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 30-2579/18(2.1.1E-TD2) „Dėl žemės sklypų Saltoniškių g. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklype Saltoniškių g. 9A (kadastro Nr. 0101/0031:53) ir gretimoje teritorijoje rytinėje dalyje prie Saltoniškių gatvės ir pietvakarinėje dalyje prie T. Narbuto gatvės esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje: pertvarkyti sklypo Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482) ribas ir patikslinti plotą padalijant sklypą ir atskiriant infrastruktūrai skirtą Stirnų ir T. Narbuto gatvių dalį, koreguoti T. Narbuto gatvės raudonąsias linijas suplanuotoje teritorijoje, suformuoti valstybinės žemės sklypus teritorijoje prie Saltoniškių gatvės ir T. Narbuto gatvės bei nustatyti jiems bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą nekeičiant sklypų Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), Saltoniškių g. 9A (kadastro Nr. 0101/0031:53) esamos paskirties ir naudojimo būdo, koreguoti užstatymo aukščio, tankumo ir intensyvumo rodiklius, tikslinti servitutus ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Panorama+schema
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut