Priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo sprendinius sklypuose Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ LAPIŲ G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0031:471) IR SĖLIŲ G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0031:405) SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. vasario   19  d.   Nr. A30-680/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A30-1572/18(2.1.22E-TD-2) „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Danielių g. 4, Lapių g. 3 ir Lapių g. 5 tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (registro Nr. T00082376), sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405), sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą neviršijant 1,6, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Sėlių+37+programa

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut