Priimtas sprendimas neatlikti apie 14 (keturiolikos) ha ploto teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių detaliojo plano, koreguojant teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano ir teritorijos prie Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano sprendinius, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt

Plano pavadinimas – apie 14 (keturiolikos) ha ploto teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių detaliojo plano, koreguojant teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano ir teritorijos prie Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano sprendinius

Plano rengimo pagrindas (pradžia) – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. A30-1710/18(2.1.22E-TD2)

Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8~5) 2112446, www.vilniausplanas.lt . Informaciją teikia: Linas Sinkevičius, tel. (8~5) 2112709, el. paštas linas.sinkevicius@vplanas.lt.

Plano tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendiniais pakeisti koreguojamais detaliaisiais planais suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuotą pagrindimą bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą, paremtą sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.

Detaliojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius.

Priimtas sprendimas –išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl specialiojo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 30-1836/19 „Dėl apie 14 (keturiolikos) ha ploto teritorijos prie Šešuolių, Sidaronių, Mozūriškių gatvių detaliojo plano, koreguojant teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano ir teritorijos prie Vilniaus miesto Vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano sprendinius, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Informavimo tvarka – Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima pas Plano rengėją ir Plano rengimo organizatorių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente (kontaktinis asmuo Steponas Gilys, tel. 8–5-211 2518, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt)

SPAV atrankos dokumentas

Vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma