Priimtas sprendimas organizuoti apie 10 (dešimties) ha ploto teritorijos prie Gilužio ir Taurupės gatvių detaliojo plano rengimą, koreguojant planuojamoje teritorijoje parengtus detaliuosius planus

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE GILUŽIO IR TAURUPĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO RENGIMO KOREGUOJANT SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1732) SALOTĖS KAIME DETALIOJO PLANO, SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:1734) BUVUSIAME SALOTĖS KAIME DETALIOJO PLANO, SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:107) GILUŽIO IR KARALIAUČIAUS GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS PRIE GILUŽIO G. 11B DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

 

2020 m. balandžio   8  d.   Nr. A30-766/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.2, 318.4.5.2, 318.4.5.3, 319.1 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo
11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u apie 10 (dešimties) ha ploto teritorijos prie Gilužio ir Taurupės gatvių (schema pridedama gilužio ter. schema) detaliojo plano rengimą koreguojant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-1023 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1732) Salotės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1732) Salotės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00061215), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-1856 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1734) buvusiame Salotės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1734) buvusiame Salotės kaime detaliojo plano (registro Nr. T00055946), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-594 „Dėl sklypo Gilužio ir Karaliaučiaus gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:107) Gilužio ir Karaliaučiaus gatvių sankirtoje detaliojo plano (registro
    Nr. T00055778) ir Vilniaus miesto tarybos 2000 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 65 „Dėl teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Gilužio g. 11b detaliojo plano (registro Nr. T00056455) sprendinius.
  2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038) sprendiniais pakeisti koreguojamais detaliaisiais planais suformuotų žemės sklypų ribas, plotus ir nustatyti (pakeisti) žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams, kartu parengti visuomenės poreikiams reikalingam konkrečiam objektui statyti (įrengti) konkrečios vietos ir ploto motyvuoto pagrindimo bei konkrečių žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimo dokumentus, pagrįstus sąnaudų ir naudos analize bei visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.
  3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

programaTaurupes-Giluzio