Priimtas sprendimas organizuoti sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano keitimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO ŽIRMŪNŲ G. 1H IR GRETIMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KEITIMO ORGANIZAVIMO

 

2019 m. lapkričio  13   d.   Nr.A30-2297/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 6 d. sprendimu
    Nr. 1-1115 „Dėl sklypo Žirmūnų g. 1H ir gretimos teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059635, buvęs Nr. 3303) keitimą, keičiant sklypo Nr. 1 (Žirmūnų g. 1H, kadastro Nr. 0101/0033:770) sprendinius: užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, pastatų aukštį, statybos zoną ir ribas, nustatant visuomeninės paskirties naudojimo būdą, norminį želdynų plotą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (ištrauka pridedama: Žirmūnų+1H+schema+priedas) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

programa+pasirašyta

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut