Priimtas sprendimas rengti apie 0,7 (septynių dešimtųjų) ha teritorijos, žemės sklypų Vytenio g. 61 (kadastro Nr. 0101/0055:144) ir Vytenio g. 61A (kadastro Nr. 0101/0055:9), detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 0,7 HA TERITORIJOS TIES VYTENIO GATVE DETALŲJĮ PLANĄ

 

2021 m. balandžio   30  d.   Nr. A30-1469/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti apie 0,7 (septynių dešimtųjų) ha teritorijos, žemės sklypų Vytenio g. 61 (kadastro Nr. 0101/0055:144) ir Vytenio g. 61A (kadastro Nr. 0101/0055:9), detalųjį planą.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. detaliojo plano rengimo tikslas ir uždaviniai – numatyti žemės sklypų Vytenio g. 61 (kadastro Nr. 0101/0055:144) ir Vytenio g. 61A (kadastro Nr. 0101/0055:9) plėtros ir pertvarkymo galimybes, pakeisti sklypų naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos ar kitą galimą naudojimo būdą teritorijos darniai plėtrai užtikrinti, nustatyti pagal galiojančius teisės aktus leistinus teritorijų naudojimo reglamentus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

  1. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

 

Planavimo+darbų+programa