Priimtas sprendimas rengti apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 3,1 HA TERITORIJOS PRIE DITVOS IR SVYLOS GATVIŲ, RASŲ SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO RENGIMĄ

2021 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u inicijuoti apie 3,1 (trijų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir teritorijoje bei sklypuose Ditvos g. 15, 17, 19, 21, 23 (kadastro Nr. 0101/0081:129,
Nr. 0101/0081:125, Nr. 0101/0081:124, Nr. 0101/0081:128, Nr. 0101/0081:126 ir Nr. 0101/0081:23) pertvarkyti sklypų ribas, nustatyti prioritetinius žemės naudojimo būdus – pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, papildomą būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos ir planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Danuta Narbut

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detalusis planas.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 3,1 ha teritorija (teritorijoje ir sklypuose Ditvos g. 15, 17, 19, 21, 23 (kadastro Nr. 0101/0081:129, Nr. 0101/0081:125, Nr. 0101/0081:124, Nr. 0101/0081:128, Nr. 0101/0081:126 ir Nr. 0101/0081:23) žemės naudojimo paskirtis – kita.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. (8 5) 211 2000, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
4. Planavimo iniciatorius UAB „Power group property“.
5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti apie 3,1 (trijų ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir teritorijoje bei sklypuose Ditvos g. 15, 17, 19, 21, 23 (kadastro Nr. 0101/0081:129, Nr. 0101/0081:125, Nr. 0101/0081:124, Nr. 0101/0081:128, Nr. 0101/0081:126 ir Nr. 0101/0081:23) pertvarkyti sklypų ribas, nustatyti prioritetinius žemės naudojimo būdus – pramonės ir sandėliavimo objektų, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, papildomą būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos; bei planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
9. Papildomi reglamentai: nenustatomi.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta:
Poskyrio vedėjas laikinai vykdantis
vyriausiojo miesto architekto funkcijas Benius Bučelis