Priimtas sprendimas rengti detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ SKLYPUOSE (KADASTRO NR. 0101/0167:1264 IR

  1. 0101/0167:3551) TARP SIDARONIŲ IR TVENKINIŲ GATVIŲ KEIČIANT TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8 DALIES IR GRETIMOS TERITORIJOS SPRENDINIUS

 

2020 m. birželio   25  d.   Nr. 30-1453/20

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,
24 straipsnio 5 dalimi ir 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 ir 315 punktais:

  1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti detalųjį planą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:1264 ir Nr. 0101/0167:3551) tarp Sidaronių ir Tvenkinių gatvių keičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano (registro Nr. T00054747) sklypo Nr. 8 ir gretimos teritorijos (schema pridedama) Plan. teritorijos schema sprendinius.
  2. N u s t a t a u planavimo tikslą – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) detaliai nesuplanuotoje sklypo (kadastro
    Nr. 0101/0167:1264) dalyje pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą, visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos naudojimo būdus, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus numatant ne aukštesnius kaip 10 metrų statinius ir virš jų ne aukščiau kaip 2 metrus iškeltus įrenginius ir padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:1264).
  3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). Programa

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis