Priimtas sprendimas rengti kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ KVARTALO TARP ZUJŪNŲ, S. GRUNAU GATVIŲ IR PILAITĖS PROSPEKTO SKLYPUOSE, KURIŲ KADASTRO NR. 0101/0167:3068,

 1. 0101/0167:3072, NR. 0101/0167:3073, NR. 0101/0167:3074 IR NR. 0101/0167:3075

 

2020 m. rugsėjo  7  d.   Nr. A30-2161/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 244 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti detalųjį planą kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075 (pagal pridedamą schemą). Zujunu schema
 2. N u s t a t a u planavimo tikslą – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0167:3068) komercinės paskirties teritorijos naudojimo būdą nekeičiant žemės naudojimo būdo kituose sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir
  Nr. 0101/0167:3075), visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
 3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypai, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075, Pilaitės seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,3181 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: Sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0167:3068, savininkai.
 5. Planavimo pagrindas: Planuojamoje teritorijoje esančio sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0167:3068, savininkų 2020-08-03 prašymas.
 6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0167:3068) komercinės paskirties teritorijos naudojimo būdą nekeičiant žemės naudojimo būdo kituose sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075), visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis.
 8. Papildomi reglamentai: nėra.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų, apie planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 17. Derinimo procedūra: derinimą atlikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
 18. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Teritorijų planavimo dokumentą rengti, viešinti ir derinti bendrąja tvarka. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas

(Savivaldybės vyriausiasis architektas)                                                   Mindaugas Pakalnis

 

Parengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyriausiasis specialistas Steponas Gilys,

 steponas.gilys@vilnius.lt, tel. 2518