Priimtas sprendimas rengti magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros apie 44 (keturiasdešimt keturių) ha teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ IR UŽDARYMO ĮTAISŲ BEI KITOS SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOJE PRIE LENTVARIO G., VILNIAUS M. SAV., INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. lapkričio 18 d.   Nr.   1-732

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Amber Grid“ 2020 m. liepos 13 d. pasiūlymą dėl specialiojo teritorijų planavimo inicijavimo Nr. 7-214-789, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

  1. Rengti magistralinių dujotiekių ir uždarymo įtaisų bei kitos susijusios infrastruktūros apie 44 (keturiasdešimt keturių) ha teritorijoje prie Lentvario g., Vilniaus m. sav., inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą inicijavimo pagrindu (schema pridedama). Lentvario schema
  2. Nustatyti, kad: nurodyto 1 punkte specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikslai yra:

2.1.1. parengti specialiojo plano sprendinius magistralinių dujotiekių uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA projektui įgyvendinti (uždarymo įtaisus iškeliant į naują vietą);

2.1.2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas esamų magistralinių dujotiekių rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelei, reikalingų inžinerinių tinklų prijungimui, privažiuojamajam keliui prie rekonstruotų uždarymo įtaisų) atlikti, užtikrinant racionalų žemės naudojimą objekto rekonstravimo ir/ ar eksploatacijos metu;

2.1.3. nustatyti (naujas ir (arba) papildomas) ar (ir) pakeisti/panaikinti (esamas) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus (inžineriniams tinklams, privažiuojamajam keliui prie rekonstruoto uždarymo įtaiso), teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus;

2.1.4. užtikrinti darnią inžinerinės infrastruktūros plėtrą, derinant fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

2.2. už šio sprendimo viešinimą yra atsakingas Vyriausiojo miesto architekto skyrius.

 

Meras Remigijus Šimašius