Priimtas sprendimas rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ir gretimos teritorijos detalųjį planą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0011:341) IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2021 m. gegužės  24 d.   Nr. A30-1753/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 ir 26 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenoms tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiu galios“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u rengti apie 24,1 ha sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ir šalia esančios teritorijos detalųjį planą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką) inicijavimo pagrindu: pakoreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0011:341) ribas ir plotą, prie gyvenamojo namo Maudyklos g. 66 suformuoti apie 526 kv. m. ploto sklypą ir nustatyti jo ribas, teisės aktų nustatyta tvarka miško žemę pakeisti kitomis naudmenomis, vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais nustatyti naujai formuojamam sklypui pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės naudojimo būdą, kitus teritorijos naudojimo reglamentus, užtikrinti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų teisėti interesai.
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

PROGRAMA+MAUDYKLOS

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut