Priimtas sprendimas neatlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sprendinių koregavimui

Pranešimas visuomenei apie sprendimą neatlikti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano sprendinių koregavimui

 

 

Organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 (5) 2112529, el.p. e.vicemeras@vilnius.lt. , http://www.vilnius.lt/).

 

Plano pavadinimas: „Apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detalusis planas”.

 

Plano tikslas: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti bendro naudojimo teritorijas, pėsčiųjų (dviračių) takų jungtis tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių, numatyti teritorijų paėmimą visuomenės poreikiams.

 

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV): Įvertinus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo charakteristikas ir SPAV subjektų išvadas nebus atliekamas apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

 

Susipažinti su dokumentais galima: Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje http://www.vilnius.lt/.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL APIE 15 HA TERITORIJOS TARP JUSTINIŠKIŲ GYVENAMOJO RAJONO IR
BUIVYDIŠKIŲ TVENKINIŲ DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ
APLINKAI VERTINIMO
2019-07-08 Nr. 30-1686/19
Vilnius
Vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų
ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu ir
atsižvelgdamas į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas:
1. T v i r t i n u apie 15 (penkiolikos) ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir
Buivydiškių tvenkinių Justiniškių seniūnijoje detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad apie 15 (penkiolikos) ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo
rajono ir Buivydiškių tvenkinių Justiniškių seniūnijoje detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai
vertinimas nebus atliekamas.
Administracijos direktorius Povilas Poderskis

įsakymas dėl spav su priedais