Primtas sprendimas DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPŲ ŠVITRIGAILOS G. 13/42 DETALIOJO PLANO IR KVARTALO TARP KAUNO, VYTENIO, NAUGARDUKO IR ŠVITRIGAILOS GATVIŲ SKLYPŲ PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPŲ ŠVITRIGAILOS G. 13/42 DETALIOJO PLANO IR KVARTALO TARP KAUNO, VYTENIO, NAUGARDUKO IR ŠVITRIGAILOS GATVIŲ SKLYPŲ PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. lapkričio 10 d. Nr. A30-3254

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 313 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u rengti sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano (reg. Nr. 2023), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-192 „Dėl sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano tvirtinimo“, ir kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių sklypų plano (reg. Nr. 339), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 288V „Dėl dalinės apimties detaliojo plano – kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių sklypo plano pakeitimo tvirtinimo“, sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklypuose (kadastro Nr. 0101/0055:167 ir Nr. 0101/0055:181), sujungiant sklypus ir nustatant komercinės paskirties naudojimo būdą ir pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. A30-3254

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Švitrigailos g. 13 (kad. Nr. 0101/0055:167) ir Naugarduko g. 44 (kad. Nr. 0101/0055:181), Naujamiesčio seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3281 ha ir 0,1538 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.

5. Planavimo pagrindas: UAB „Vilbra“ 2016-05-20 prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: sujungiant sklypus ir nustatant komercinės paskirties naudojimo būdą, nustatyti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis ir aprašyti tūrinius reikalavimus, atsižvelgiant į formuojamą užstatymą.

8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: iki 2019 m. rugsėjo mėn.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą suderinti sistemoje www.tpdris.lt.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje ir sistemoje www.tpdris.lt.


Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius

(Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis