Primtas sprendimas dėl SKLYPO K. BORUTOS G. 7 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 KOREGAVIMO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO K. BORUTOS G. 7 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3

KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2015 m. liepos 3 d. Nr. 30-2397

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu,

t v i r t i n u sklypo K. Borutos g. 7 detaliojo plano (reg. Nr. 2235), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 1-782 „Dėl sklypo K. Borutos g. 7 detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0008:1222) detaliuoju planu nustatytą statybos zoną pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė