Pritarimas teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo koncepcijai ir informacija apie planavimo organizatoriaus sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

 

Informuojame, kad planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021-04-19 raštu Nr. 30-1028/21 pritarė teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo (TPD Nr. K-VT-13-20-587) koncepcijai.
Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2021-08-12 priėmė galutinį sprendimą Nr. A51- 71858/21(2.15.1.21E-VMA), kad Teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių
detaliojo plano sprendinių keitimo (TPD Nr. K-VT-13-20-374) sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimas inicijavimo pagrindu.

Planuojama teritorija: 1,0530 ha ploto žemės sklypas Lvovo g. 25, kadastro Nr. 0101/0032:765, Šnipiškių sen., Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. lapkričio 9 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/20

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-452 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054759, senas Nr. 1440) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų susisiekimo
komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų
apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų, nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė,
el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė – Bružienė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento rengėjas: MB „Aplinkos ekspertų grupė“, į. k. 304567093, Neužmirštuolių g. 7-1, Vilnius, SPAV atrankos dokumento rengimo vadovė dr. Dalia Janeliauskienė, dalia.janeliauskiene@gmail.com.

Su planavimo organizatoriaus pritarimu detaliojo plano koncepcijai, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti
teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) galima planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt
(skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587). Susipažinti su visa kita planavimo medžiaga galima projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji. Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Lvovo+25+SMA+20-09+detaliojo+plano+keitimo+koncepcija

VMSA+galutinis+sprendimas+neatlikti+SPAV

VMSA+įsakymas+dėl+pritarimo+koncepcijai