Pritarta apie 32,8 (trisdešimt dviejų ir aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detaliojo plano koncepcijai

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO APIE 32,8 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO KONCEPCIJAI

 

2020 m. spalio    6 d.   Nr. 30-2352/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 250.3.4 papunkčiu ir 293 punktu,

p r i t a r i u  apie 32,8 (trisdešimt dviejų ir aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detaliojo plano koncepcijai pagal pridedamą detaliojo plano koncepcijos brėžinį.

KONCEPCIJA_brėžinys

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis