Pritarta Grigiškių kvartalo prie Kovo 11-osios g. 45 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO GRIGIŠKIŲ KVARTALO PRIE KOVO 11-OSIOS G. 45 PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2019 m. liepos   6  d.   Nr. 30-1950/19

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 papunkčiu,

p r i t a r i u  Grigiškių kvartalo prie Kovo 11-osios g. 45 perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

Revitalizacijos+PLANAS

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis