Pritarta kvartalo dalies tarp vakarinio aplinkkelio ir Taikos gatvės perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO KVARTALO DALIES TARP VAKARINIO APLINKKELIO IR TAIKOS GATVĖS PERSPEKTYVINIO ATNAUJINIMO (REVITALIZACIJOS) PLANUI

 

2021 m. balandžio   12  d.   Nr. 30-990/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00056038), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario  14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ir jo sprendinių tvirtinimo“, 3.6.2 papunkčiu,

p r i t a r i u  kvartalo dalies tarp vakarinio aplinkkelio ir Taikos gatvės perspektyvinio atnaujinimo (revitalizacijos) planui (brėžinys pridedamas).

 

Rev PLANAS

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė