Projektas„Vilniaus lokomotyvų remonto depo gamybinės veiklos modernizavimas“ (toliau – Projektas)pripažįstamas regioninės svarbos projektu

VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL V ILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATEIKTO PASIŪLYMO PRIPAŽINTI PROJEKTĄ „VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPO GAMYBINĖS VEIKLOS MODERNIZAVIMAS“ REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTU
2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 51/1S-104
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, 12 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1184 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regioninės svarbos projektų kriterijų aprašas), nuostatomis ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 1-695 „Dėl siūlymo teikimo Vilniaus regiono plėtros tarybai projektą „Vilniaus lokomotyvų remonto depo gamybinės veiklos modernizavimas“ pripažinti regioninės svarbos projektu“, Vilniaus regiono plėtros taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Pripažinti projektą „Vilniaus lokomotyvų remonto depo gamybinės veiklos modernizavimas“ (toliau – Projektas) regioninės svarbos projektu:
1.1. Projekto vykdytojas – UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, įm. k. 126280418;
1.2. Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto veiklas planuojama vykdyti valstybinės žemės sklype (kadastro Nr.0101/0084:2766), esančiame Terminalo g. 8, Vilnius, bei šalia šio sklypo esančioje laisvoje valstybinėje žemėje;
1.3. Projekto teritorija – Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono, Šalčininkų rajono bei Trakų rajono savivaldybės (Projekto teritorija nustatyta, atsižvelgiant į šių savivaldybių teritorijų ribose planuojamus sukurti rezultatus);
1.4. Projekto pradžia – 2020 m., pabaiga – 2025 m.;
1.5. Projektu siekiami minimalūs rezultatai, užtikrinantys Regioninės svarbos projektų kriterijų aprašo 3.1 papunktyje nurodyto kriterijaus pasiekimą, yra 276 esamų darbo vietų kuriamos pridėtinės vertės didinimas. Projekto planuojami rezultatai – 400 esamų darbo vietų kuriamos
2
pridėtinės vertės bei darbo užmokesčio didinimas; naujų kvalifikuotų, gerai apmokamų darbo vietų sukūrimas (ne mažiau 20); teikiamų paslaugų kokybės gerinimas; produkcijos ir paslaugų eksporto plėtros didinimas tiek Vilniaus regione, tiek visoje šalyje; Vilniaus regiono ekonomikos skatinimas per kitas verslo šakas (statyba, pardavimai, logistika ir kt.); ekonomiškai ir socialiai mažiau išsivysčiusių Vilniaus regiono teritorijų (Vilniaus rajono Juodšilių, Pagirių seniūnijų, kurios ribojasi su planuojamos statyti naujos gamybinės bazės teritorija, taip pat netoliese esančių Rudaminos ir Marijampolio seniūnijų) įvaizdžio gerinimas, patrauklumo naujoms investicijoms didinimas.
1.6. Projekto investicijų vertė – 71 163 500,00 Eur. Projektas finansuojamas privačiomis UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ lėšomis.
2. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. ir per 30 dienų po Projekto įgyvendinimo pabaigos pateikti Vilniaus regiono plėtros tarybai ir Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą pagal Regioninės plėtros departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką, kuri skelbiama interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.
3. Šį sprendimą paskelbti Regioninės plėtros departamento ir visų Projekto teritorijos savivaldybių interneto svetainėse ne vėliau kaip per 7 dienas nuo regiono plėtros tarybos sprendimo priėmimo dienos.
4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Tarybos pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis