Publikuojamas 2015-04-08 AD įsakymas Nr.30-1038 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE KALVARIJŲ GATVĖS (BALTUPIŲ 3 MIKRORAJONO DETALIOJO PLANO PAPILDYMO) SKLYPŲ P. SMUGLEVIČIAUS G. 13 IR 15 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE KALVARIJŲ GATVĖS (BALTUPIŲ 3 MIKRORAJONO DETALIOJO PLANO PAPILDYMO) SKLYPŲ P. SMUGLEVIČIAUS G. 13 IR 15 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. balandžio 8 d. Nr. 30-1038

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu

Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.3 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupių 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir P.Smuglevičiaus g. 15, patvirtintų Vilniaus miesto valdybos 1997 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1925V ,,Dėl teritorijos prie Kalvarijų gatvės detaliojo plano tvirtinimo“, detaliojo plano sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), nustatant žemės sklypų naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 30-1038

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupio 3 mikrorajono detaliojo plano papildymo) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir Smuglevičiaus g. Nr. 15 sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0370 ha ir 0,0370 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypų savininkų prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Teritorijos prie Kalvarijų gatvės (Baltupio 3 mikrorajono detaliojo plano papildymas) sklypų P. Smuglevičiaus g. 13 ir P. Smuglevičiaus g. 15 sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius, koregavimą, nustatant sklypų naudojimo reglamentus. Sklypuose suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519