Publikuojamas 2015-04-08 AD įsakymas Nr.30-1039 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ PL. 11 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 13 IR NR. 14 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE MOLĖTŲ PL. 11 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 13 IR NR. 14 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2015 m. balandžio 8 d. Nr. 30-1039

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu

Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sklypų Nr. 13 ir

Nr. 14, patvirtintų Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), papildant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) naudojimo būdu bei nustatant sklypų naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad detaliojo plano sprendinių koregavimas gali būti tvirtinamas tik įsigaliojus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimams, leidžiantiems teritorijų visuomenės poreikiams, specializuotų ir kompleksų teritorijų funkcinėje zonoje gyvenamųjų teritorijų, neapsiribojant socialiniu būstu, plėtrą.

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. balandžio 8 d.

įsakymu Nr. 30-1039

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorijos prie Molėtų pl. 11 sklypų Nr. 13 ir Nr. 14 sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,0320 ha ir 1,0568 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypų savininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Biotechnologijų centras“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (reg. Nr. 413) sklypų Nr. 13 ir Nr. 14 sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius, koregavimą, papildant žemės sklypų naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) bei nustatant sklypų naudojimo reglamentus. Detaliojo plano sprendinių koregavimas gali būti tvirtinamas tik įsigaliojus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimams, leidžiantiems teritorijų visuomenės poreikiams, specializuotų ir kompleksų teritorijų funkcinėje zonoje gyvenamųjų teritorijų, neapsiribojant socialiniu būstu, plėtrą. Sklypuose suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas, poilsio, sporto aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: pagal poreikį atliekamas techninio projekto stadijoje..

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius Artūras Blotnys

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė, V. Gavorskienė, 211 2519