Publikuojamas Administracijos direktorės 2015-09-25 įsakymas Nr. 30-3190

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 28,3 HA TERITORIJOS TIES SMALINĖS IR ZUJŪNŲ GATVĖMIS DETALŲJĮ PLANĄ

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. 30-3190

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. L e i d ž i u rengti apie 28,3 (dvidešimt aštuonių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos, pridedamoje schemoje pažymėtos skaičiais 1-29, ties Smalinės ir Zujūnų gatvėmis detalųjį planą.

2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo uždaviniai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniais numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius, suformuojant zonas galimai gyvenamosios paskirties ir (ar) esant poreikiui komercinės paskirties objektų teritorijų bei želdynų ir (ar) bendro naudojimo teritorijų plėtrai, nustatyti galimus naudojimo tipus ir kitus galimus teritorijos naudojimo reglamentus.

3. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

4. P a v e d u Miesto plėtros departamentui organizuoti pirmame punkte nurodytos teritorijos detaliojo plano rengimą.

5. Į p a r e i g o j u Miesto ūkio ir transporto departamentą išduodamose planavimo sąlygose nustatyti reikalavimą, kad esant Savivaldybės poreikiui (planuojamo žemės sklypo dalis patenka į suplanuotas ar preliminarias gatvės raudonąsias linijas) turi būti suprojektuotas neatlygintinas servitutas inžinerinei ir (ar) susisiekimo infrastruktūrai įrengti.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. rugsėjo 25 d.

įsakymu Nr. 30-3190

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

1. Planuojamos teritorijos adresas: teritorija ties Smalinės ir Zujūnų gatvėmis.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 28,3 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

5. Planavimo pagrindas: Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus 2015-06-16 tarnybinis raštas Nr. A121-13234/15(2.1.19-MP), Miesto plėtros departamento 2015-06-19 darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais posėdžio protokolas Nr. A16-528/15-(2.1.13-MP).

6. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendiniais numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius, suformuojant zonas galimai gyvenamosios paskirties ir (ar) esant poreikiui komercinės paskirties objektų teritorijų bei želdynų ir (ar) bendro naudojimo teritorijų plėtrai, nustatyti galimus naudojimo tipus ir kitus galimus teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nebūtinos.

9. SPAV reikalingumas: pagal išduotas sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka.

15. Planavimo terminai: 2015 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. rugsėjo mėn.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Lėšų poreikis: reikalingos Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorius

(vyr. architektas) Artūras Blotnys