Publikuojamas Administracijos direktorės pavaduotojos 2016-01-25 įsakymas Nr. A30-208

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ FABIJONIŠKIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m. sausio 25 d. Nr. A30-208

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-866 ,,Dėl sklypų Fabijoniškių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant sklypo (kadastro Nr. 0101/0016:774) užstatymo tankį, statybos zoną ir statybos ribą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą koreguojamo detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. sausio 25 d.

įsakymu Nr. A30-207

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0100:194) Ukmergės g. 421, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,6187 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Romginta“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Ukmergės g. 421 detaliojo plano (reg. Nr. 2494), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 1-1245 ,,Dėl sklypo Ukmergės g. 421 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimą (pagal pridedamą schemą), pakeičiant jo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir nustatant užstatymo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: pagal poreikį atliekamas techninio projekto stadijoje.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta : Departamento direktoriaus pavaduotojas

laikinai vykdantis Savivaldybės

vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519