Publikuojamas Administracijos direktorės pavaduotojos 2016-02-23 įsakymas Nr. A30-521

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP ATEITIES, L. GIROS IR

M. ŠLEŽEVIČIAUS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m. vasario 23 d. Nr. A30-521

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos tarp Ateities, L. Giros ir M. Šleževičiaus gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 2297), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-796 ,,Dėl teritorijos tarp Ateities, L. Giros ir M. Šleževičiaus gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0008:1280), pažymėto pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant pastato aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną, užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. vasario 23 d.

įsakymu Nr. A30-521

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0008:1280) Ateities g. 29, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1634 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Stiebas“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti teritorijos tarp Ateities, L. Giros ir M. Šleževičiaus gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 2297), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-796 ,,Dėl teritorijos tarp Ateities, L. Giros ir M. Šleževičiaus gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0008:1280), pažymėto pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, keičiant pastato aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną, užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, išlaikyti normatyvinius atstumus nuo sklypo ribų bei automobilių parkavimą savo sklypo ribose

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Departamento direktoriaus pavaduotojas

laikinai vykdantis Savivaldybės

vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519