Publikuojamas Administracijos direktorės pavaduotojos 2016-06-09 įsakymas Nr. A30-1670

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0133:5021 IR

NR. 0101/0133:5022) KRYŽIOKŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 8

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m. birželio 9 d. Nr. A30-1670

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 1575), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-409 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0133:5034) sprendinių koregavimą padalijant sklypą, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir miškų ūkio paskirtis, žemės ūkio naudojimo būdą (Z5) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir rekreacinių miškų (M2) naudojimo būdus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. A30-1670

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0133:5034), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2.2870 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininkų prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 1575), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-409 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0133:5021 ir Nr. 0101/0133:5022) Kryžiokų kaime, Vilniuje, detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sklypo Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0133:5034) sprendinių koregavimą padalijant sklypą, pakeičiant žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir miškų ūkio paskirtis, žemės ūkio naudojimo būdą (Z5) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir rekreacinių miškų (M2) naudojimo būdus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519