Publikuotas VMS Administracijos direktoriaus 2016-02-29 įsakymas Nr. 30-613

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO PYLIMO G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m. vasario 29 d. Nr. A30-613

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-593 patvirtinto sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į visuomeninės paskirties teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. vasario 29 d.

įsakymu Nr. A30-613

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 0,4051 ha kitos paskirties (esamas naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) sklypas Pylimo g. 17 (kad. Nr. 0101/0057:4), Senamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „MMC projektai“, Jogailos g. 9, tel. 8 5 212759, LT-011116, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „MMC projektai“ įgalioto asmens UAB „Baltis Engineers“ darbuotojos Lauros Kairienės 2016-01-18 prašymas Nr. A50-1819/16.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į visuomeninės paskirties teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: vadovautis institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

9. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: atlikti planuojamos ūkinės veiklos strateginį pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranką.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Detaliojo plano koregavimo projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas Aurelijus Stapulionis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 18 d sprendimu Nr. 1-593 patvirtinto sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. vasario 29 įsakymo Nr. A30-613 pagrindu pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 18 d sprendimu Nr. 1-593 patvirtinto sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano ( reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimo procesas.

Planavimo iniciatorius – UAB ,,MMC projektai“, Jogailos g. 9, Vilnius.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – atlikti sklypo Pylimo g. 17 detaliojo plano (reg. Nr. 2180) sprendinių koregavimą planavimo proceso iniciavimo sutarties pagrindu, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į visuomeninės paskirties teritorijų ir nustatant planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo V. Kondratas, tel. 85 211 2754).