Publikuotas VMS Administracijos direktoriaus 2016-03-17 įsakymas Nr. 30-590

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 48,3 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 227 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2016 m. kovo 17 d. Nr. 30-590

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir atsižvelgdama į 2016 m. vasario 10 d. teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo aktą Nr. TP1-59:

1. T v i r t i n u apie 48,3 ha (keturiasdešimt aštuonių ir trijų dešimtųjų) ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 ,,Dėl apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 227 sprendinių koregavimą (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė