Publikuotas VMS Administracijos direktoriaus 2016-04-07 įsakymas Nr. 30-756 Dėl Žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:1) buvusiame Naujanerių k. detaliojo plano tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0115:1)

BUVUSIAME NAUJANERIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2016 m. balandžio 7 d. Nr. 30-756

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 ,,Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“ ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. 1-291 ,,Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“:

1. T v i r t i n u žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:1) buvusiame Naujanerių kaime, Verkių seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. Į p a r e i g o j u Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, numatant sklypuose statyti vienbučius (dvibučius) gyvenamuosius namus, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) specialiuosius architektūros reikalavimus pasirašius paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. detaliuoju planu nustatyto sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

4.4. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktorė

Alma Vaitkunskienė