Rengiamas 6,88 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detalusis planas

 

Informuojame apie rengiamą Apie 6,88 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 6,88 ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detalusis planas K-VT-13-22-648
Planuojama teritorija, plotas: apie 6,88 ha teritorija prie Liepkalnio gatvės sklypuose kadastro Nr. 0101/0159:1267, Nr. 0101/0159:1392, Nr. 0101/0159:1290, Nr. 0101/0159:1266, Nr.
0101/0159:1373 Vilniuje, atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. A30-2084/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 6,88 ha teritorijos
prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2022 m birželio 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-135/22.
Planavimo uždaviniai: atlikti apie 6,88 (šešių ir aštuoniasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijos prie Liepkalnio gatvės detaliojo plano rengimą sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0159:1267, Nr. 0101/0159:1392, Nr. 0101/0159:1290, Nr. 0101/0159:1266, Nr. 0101/0159:1373, tikslu sujungti ir padalinti sklypus, nustatyti žemės sklypų paskirtį ir naudojimo būdą, suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių
komunikacijų koridorių tinklą.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatoriai: Juridiniai asmenys
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt ir el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-648) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų
planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ