Rengiamas apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ukmergės g. 316, Ukmergės g. 310 ir (kadastro Nr. 0101/0100:1939)

DĖL RENGIAMO APIE 1 HA TERITORIJOS TARP UKMERGĖS IR EITMINŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR.1, NR.2 IR NR.3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

Informuojame apie rengiamą „Apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano“ (reg. Nr. T00078044) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu sklypuose Nr. 1 Ukmergės g. 316 (kadastro Nr. 0101/0100:2117), Nr. 2 Ukmergės g. 310 (kadastro  Nr. 0101/0100:174) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0100:1939).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,8722 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. A30-2671/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2018 m. gruodžio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-85/18(2.15.1.7.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-2319 ,,Dėl apie 1 ha teritorijos tarp Ukmergės ir Eitminų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078044) sklypų Nr. 1 Ukmergės g. 316 (kadastro Nr. 0101/0100:2117), Nr. 2 Ukmergės g. 310 (kadastro  Nr. 0101/0100:174) ir Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0100:1939) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nekeičiant užstatymo aukščio, sujungti sklypus, nustatyti komercinį teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankumą, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 2752.

Planavimo iniciatorius: BH Meraki, UAB, į. k. 304875582, Bieliūnų g. 1-1, Vilnius

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: diana@smartas.lt ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-606) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.