Rengiamas apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalusi planas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalusis planas K-VT-13-22-824

Planuojama teritorija, plotas: apie 1,7 ha ploto teritorija, kurą sudaro sklypas Algimanto Mackaus g. 17 (Nr. 0101/0008:1394), sklypas Algimanto Mackaus g. 15 (kadastro Nr. 0101/0008:1415), sklypas Algimanto Mackaus g. 13 (kadastro Nr. 0101/0008:1418), sklypas Algimanto Mackaus g. 11 (kadastro Nr. 0101/0008:785), sklypas Algimanto Mackaus g. 9 (kadastro Nr. 0101/0008:836), sklypas Visorių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0008:1416), sklypas Visorių g. 43 (kadastro Nr. 0101/0008:1419), sklypas Visorių g. 45 (kadastro Nr. 0101/0008:1417), sklypas Visorių g. 47 (kadastro Nr. 0101/0008:788), sklypas Visorių g. 49 (kadastro Nr. 0101/0008:789), sklypas Visorių g. 51 (kadastro Nr. 0101/0008:790) ir įsiterpę laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotai prie Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių ir miško paskirties sklypo ribų.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. A30-2938/22 „Dėl leidimo rengti apie 1,7 ha teritorijos tarp
Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m rugsėjo 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-
197/22.
Planavimo uždaviniai: nekeičiant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo pertvarkyti sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusius laisvos žemės plotus,
nustatyti sklypų Algimanto Mackaus g. 17 (kadastro Nr. 0101/0008:1394) ir Visorių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0008:1416) užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį,
suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt, el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-824) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų
planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ